สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

Facebook

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำเทศบาลตำบลน้ำยืน

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 09-09-2563 ] Hits:74

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน

      เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น สามารถเข้าทำการระงับเหตุช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในเบื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมตอบโต้รับสถานการณ์ทีเกิดขึ้น และวิธีป้องกันการเกิดเหตุ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ให้แก่ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนน้ำยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-09-2563 ] Hits:128

ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

      เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นายทองคำ สายตา ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 28-08-2563 ] Hits:91

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภารกิจ/โครงการ

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ