ข่าวกิจกรรม

       มอบเงินช่วยเหลือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)

       วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีวิเชียร ให้กับผู้ปกครอง จำนวน 50 ราย รายละ 600 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ สำหรับเงินช่วยเหลือในการมอบครั้งนี้ เป็นเงินจากโครงการการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

      

 

       โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุปี 63

       นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายก ทต.สีวิเชียร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จาก รพ.น้ำยืน

       วันนี้ (22 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างเวทีให้ได้พบปะ พูดคุย สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พร้อมกันนี้ ยังได้มีการบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การนวดประคบบรรเทาอาการปวด และการทำสปาเท้าเพื่อผ่อนคลาย โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.น้ำยืน เป็นวิทยากร

 

       ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด บริษัท ส.เขมราฐ

      วันนี้ (22 ก.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย นายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาล ร่วมออกตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ณ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ที่มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิดเพื่อใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองร่บนบกสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีนายอานนท์ หนุนชุ ปลัดอำเภอน้ำยืน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบฯ

      

 

       อบจ.ศรีสะเกษ นำภาคประชาชน รุ่นที่ 2 ดูงาน หมู่บ้านไร้คลอง อ.น้ำยืน

      วันนี้ (17 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 คน ในการนี้ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมการต้อนรับในฐานะหน่วยงานที่ดูแลหมู่บ้านไร้คลอง

       สำหรับในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และระบบการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน ส่วนในช่วงบ่ายลงพื้นที่ หมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร เพื่อศึกษาฐานการเรียนรู้การจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ โดยมี นายพินิจ สีหนันท์ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

       ออกให้คำแนะนำ New Normal ณ บริหารธุรกิจรักษ์ไทย

       วันนี้ เวลา 13.00 ศูนย์ EOC อำเภอน้ำยืน นำโดย นายอานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอน้ำยืน รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน ร่วมกับเทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรี นายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคโควิด ออกให้คำแนะนำการควบคุมและป้องกันโรคโควิด แบบ New Normal โดยการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจไทย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      

 

       พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

       เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

      

 

       ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด บ.โนนทอง

      

       วันนี้ เวลา 09.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาประชาคม บ. โนนทอง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มเข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด ร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสีวิเชียร และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี

 

       อบจ.ศรีสะเกษ นำภาคประชาชน รุ่นที่ 1 ดูงาน หมู่บ้านไร้คลอง อ.น้ำยืน ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในชุมชน

      วันนี้ เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 คน ในการนี้ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมการต้อนรับในฐานะหน่วยงานที่ดูแลหมู่บ้านไร้คลอง

       สำหรับในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และระบบการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน ส่วนในช่วงบ่ายลงพื้นที่ หมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร เพื่อศึกษาฐานการเรียนรู้การจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 16

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ