ข่าวกิจกรรม

       ร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก

       คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการ"บ้านทองศิลาทรัพย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"

       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายประเวท นนท์พันธุกุล ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกฯ และนายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาล เข้าร่วมร่วมโครงการบ้านทองศิลาทรัพย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงโม่บ้านทองศิลาทรัพย์และแปรงประทานบัตรที่ 31885/16067 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ในพิธี

 

       ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลงพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านไร้คลอง

       ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะนายอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการและการทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะนายอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ท่าน ได้เดินทางมาสำรวจการดำเนินงานและการทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินของเทศบาลตำบลสีวิเชียร ณ บ้านนาสามัคคี (หมู่บ้านไร้คลอง ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) และบ้านห้วยแก้ว (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) ก่อนที่จะนำคณะศึกษาดูงานของที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ มาศึกษาดูงานอีกครั้งในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยมีนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล และนายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 

       เทศบาลตำบลสีวิเชียร มอบตู้ปันสุข แบ่งปันความห่วงใยสู่ชุมชน

       วันนี้ (18 พ.ค. 63) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรี นายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดตั้งตู้ปันสุข ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรค การประกอบอาชีพต่างๆ ที่ต้องหยุดชะงักไป ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของชุมชนตกต่ำ ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงได้ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุข สู้พ้นภัย COVID-19 เพื่อแบ่งปันอาหารให้คนในชุมชน โดยภายในตู้มีเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง นม และน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมมอบของเพื่อแบ่งปัน ได้ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

รวมพลกำจัดยุงลาย ป้องโรคไข้เลือดออก ในชุมชน นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่เทศบาล งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และอสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกสู่คน ซึ่งเป็นแผนดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคก่อนช่วงฤดูระบาด โดยได้มีการฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท และให้ความรู้เรื่องการเกิดโรคและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นมาตรการการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ทุกๆ 7 วัน ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563

 

สีวิเชียร ร่วมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันนี้ (8 พ.ค. 2563) เวลา 09.30 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีและกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ณ ป่าชุมชนซำหวาย อำเภอน้ำยืน โดยมีนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร คณะผู้บริหารเทศบาล จิตอาสาอำเภอน้ำยืน คณะกรรมการป่าชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ซึ่งกล้าไม้ที่นำมาปลูก ในวันนี้ มีจำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นพะยูง จำนวน 500 ต้น และต้นยางนา (ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 500 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

 

เทศบาลตำบลสีวิเชียร มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน หวังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 วันที่ 28 เมษายน 2563 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวนกว่า 400 ครัวเรือน เพื่อร่วมป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลสีวิเชียร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง จากเชื้อโรค COVID-19 และได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุน วัสดุ- อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5,300 ชิ้น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด จำนวน 11 เครื่อง พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Themo scan) มอบให้กับประธาน อสม. ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 11 เครื่อง สำหรับใช้เพื่อคัดกรอง เฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองประธาน บริษัทเอี่ยมอุบล จำกัด นำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มอบให้กับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีวิเชียร จำนวน 2,000 ชุด โดยมีโดยมีนายสมชัย บูรณะนายอำเภอน้ำยืน นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ