Print this page

ที่นี้น้ำดี มีน้ำใช้ตลอดปี ไม่มีแล้ง บ้านไร้คลองแห่งประเทศไทย

ที่นี้น้ำดี มีน้ำใช้ตลอดปี ไม่มีแล้ง บ้านไร้คลองแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ได้ให้สัมภาษณ์ทางช่อง NBT กรมประชาส้มพันธ์ ในการถ่ายทำข่าว การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี