Print this page

ประชาคมจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข โนนทอง

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนทอง ซึ่งจัดโดยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีวิเชียร ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนขุมชนโนนทอง และเพื่อจัดทำเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง สำหรับปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านโนนทอง ที่ต้องการแก้ไข มี 3 ประเด็นคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโรคเรื้อรัง 3 การดูแลผู้สูงอายุ (เยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชาคม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำถุงที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง เก็บรวมรวมไว้ โดยทางเทศบาลจะประสานเอกชนมารับซื้อจากพื้นที่