Print this page

ประชาคมจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข บ้านโนนสวรรค์

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีวิเชียร ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสวรรค์ เพื่อเป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนขุมชนโนนสวรรค์ฺ และเพื่อจัดทำเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง สำหรับปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านนาสามัคคี ที่ต้องการแก้ไข มี 3 ประเด็นคือ 1. โรคที่มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม(โรคไข้เลือดออก,โรคอุจาระร่วง) 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโรคเรื้อรัง 3 ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชาคม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำถุงที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง เก็บรวมรวมไว้ โดยทางเทศบาลจะประสานเอกชนมารับซื้อจากพื้นที่