Print this page

เปิดเทอมวันแรกกับ โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ

“โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ" ปี 62 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2662 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลสีวิเชียร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ มีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเหมาะสม และได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การลดภาวะเครียดและซึมเศร้า ด้วยการฝึกหัวเราะ กิจกรรมสันฑนาการ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสีวิเชียร จำนวนกว่า 90 คน เข้าร่วมในกิจกรรม