ข่าวกิจกรรม

 เทศบาลตำบลสีวิเชียร  เข้าร่วมการรำถวายมือ เนื่องในงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)  บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

    เม่ื่ือพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลสีวิเชียรได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๕๐ คน  เข้าดูงานหมู่บ้านไร้คลอง  ณ บ้านนาสามัคคี หมู่ ๕ ตำบลสีวิเชียร

อำเภอนำ้ยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เทศบาลตำบลสีวิเชียรได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ประเภท ดังนี้ ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองประเภทผสมชายหญิง ฟุตบอลอายุไม่เกิน 14 ปี และฟุตบอลประชาชนทั่วไป

      เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมงานวันปิยมหาราช  เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมงานวันปิยมหาราช  ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

    ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร 

เพ่ื่อรับมอบในการทำงาน

    เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม สามารถนำไปปฏิบัติควบคู่การทำงานในองค์กร สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่างวีระวงค์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 17 - 18  พฤษภาคม 2561

 เทศบาลตำบลสีวิเชียรได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 จำนวน 15 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ