ข่าวกิจกรรม

       หมู่บ้านสะอาด ปลอดโรค ปลอดไข้เลือดออก

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ประสานผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ ใส่ทรายอะเบท พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้แนวคิด “หมู่บ้านสะอาด ปลอดโรค ปลอดไข้เลือดออก” ในช่วงฤดูการระบาดของไข้เลือดออก โดยเทศบาลตำบลสีวิเชียรได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

      

 

       อบต.แดงใหญ่ จ.ขอนแก่น นำทีม ผู้นำชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน ศึกษาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นางวันวิสา วงศ์สุ่ย นายก อบต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 50 คน ศึกษาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อวางแผนทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดแบบพอเพียง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และสร้างเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายเฉลิมชัย ประพันธา เลขานุการนายก ฯ กล่าวต้อนรับ และนายโกวิทย์ ดอกไม้ วิทยากรให้การอบรม พี่น้องชาวบ้านนาสามัคคี เป็นวิทยากรสนาม ซึ่งในวันนี้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 2 พื้นที่ ที่ได้ลงมือทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่างจริงจัง

      

 

       อบต.พยุห์ ศรีสะเกษ ดูงานระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ที่นำโดย นายพิเชษฐ ศรีคราม นายก อบต.พยุห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานจ้างอบต. ฝ่ายปกครอง อสม. ต.พยุห์ จำนวน 50 คน ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านไร้คลอง บ.นาสามัคคี อ.น้ำยืน จ.อุบล ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งต่อไป โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากร

       ในการนี้ นายดำรง หัดกระโทก ผญบ.ม.5 พร้อมด้วย ผช.ผญบ. และชาวบ้านหมู่บ้านไร้คลอง ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย

 

       โครงการทำขนม ส่งเสริมทักษะชีวิต

ส่วนช่วงบ่าย ก็เป็นขั้นตอนการอบขนม เสร็จแล้วก็ชิมได้

       วันนี้ (3 ก.ย. 63) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการทำขนม ส่งเสริมทักษะชีวิต ของ ทต.สีวิเชียร ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาจำนวน 50 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รร.บ้านซำหวาย โดยขนมที่ฝึกทำได้แก่ คุกกี้ตัวหนอน ขนมตาล ขนมชั้น เเละเค้กกล้วยหอม

      

 

       อบต.หนองน้ำใส สระแก้ว ดูงานระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายวันดี. จันนุกูล รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ที่นำโดย นายบัณฑิต ผลาหาญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดฯ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองน้ำใส และคณะผู้ศึกษาดูงานจำนวน 50 คน ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านไร้คลอง บ.นาสามัคคี อ.น้ำยืน จ.อุบล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแกนนำและเพื่อนำระบบธนาคารน้ำใต้ดินไปใช้ในชุมชน โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากร

       ในการนี้ นายดำรง หัดกระโทก ผญบ.ม.5 พร้อมด้วย ผช.ผญบ. และชาวบ้านหมู่บ้านไร้คลอง ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย

 

       โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ทต.สีวิเชียร ประจำเดือน ส.ค. 63

วันนี้วันดี วันที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกัน กับยิ้มแย้ม แจ่มใส เบิกบาน มีสุขภาวะที่ดีร่วมกันถ้วนหน้าค่ะ

       วันนี้ (27ส.ค. 63) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ของ ทต.สีวิเชียร ประจำเดือน ส.ค. 63 ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับกิจกรรมประจำเดือน ประกอบด้วย การออกกำลังกาย การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 50 คน

      

 

       ชี้แจงงบประมาณการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ บ.โนนสวรรค์

       วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ชี้แจง งบประมาณการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ของหน่วยบริการน้ำยืน กับระบบประปาหมู่บ้านโนนสวรรค์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน ณ ศาลาประชาคม บ.โนนสวรรค์

      

 

       อบต.พรหมสวัสดิ์ ดูงาน ธนาคารน้ำใต้ดิน พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในชุมชน

       วันนี้ (19 ส.ค. 63) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ให้การต้อนรับ นายฉลองชัย สมศรี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ในการศึกษาดูงานการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) “หมู่บ้านไร้คลอง” ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งระบบปิดและระบบเปิด เพื่อนำความรู้เรื่องระบบการจัดการน้ำไปใช้ในชุมชน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

      

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ