ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ อบต.ตาพระยา ดูงาน ธ.น้ำได้ดิน วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย พ่อหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายวิเชียร ทองทับ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ พอ.พิเศษ นิวัติ หาญประสบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว และคณะผู้บริหาร สท. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จำนวน 52 คน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ณ บ.นาสามัคคี โดยมีนายปัญญา สะนัย เป็นวิทยากร

 

ต้อนรับคณะดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน วันนี้(29 สิงหาคม 2562) เวลา 12.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ให้การต้อนรับ นายล้อม คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 90 คน ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ บ้านนาสามัคคี เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งนำโดย นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี และนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวน 150 คน เพื่อเข้าศึกษาการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด) การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ในโครงการสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” โดยมี อ.พินิจ สีหนันท์ และนายปัญญา สะนัย เป็นวิทยากร

 

วันนี้(22 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานการประชุมรับร่างระเบียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งนี้จะได้ประกาศใช้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ต่อไป

 

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นายวันดี จันนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายวิเชียร ทองทับ รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ได้ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมโบราณสถานภูปราสาท ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปากรที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อนำไปสู่กระบวนการบูรณะและปรับภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงธรรมชาติและวัฒนธรรม พื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักรอยต่อระหว่างไทยและกัมพูชา บริเวณทางขึ้นช่องม้า การเข้าชมต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในภาคเช้า เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำยืน เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ภาคค่ำ เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

 

โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสีวิเชียร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยมี นายบุญมี บัวงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากร มีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีวิเชียรจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกว่า 80 คน

 

เวลา 09.00 น.วันนี้ (19 ก.ค.62) 2562 ที่ป่าชุมชนบ้านซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 พร้อมโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์การภาคเอกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำ และกำจัดวัชพืชด้วย

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ