ข่าวกิจกรรม

ทต.สีวิเชียร เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการและดูแลประชาชน นาย ทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2563 ช่วง 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค.63 พร้อมมอบนโยบายและมอบขวัญกำลังใจแก่ อปพร ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล ณ จุดให้บริการ ด้านหน้าอาคาร อปพร เทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

Big Cleaning Day ชุมชนนาสามัคคีและห้วยจันทร์แดง วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทต.สีวิเชียร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับ ชุมชนบ้านนาสามัคคี และบ้านห้วยจันทร์แดง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณบ้านนาสามัคคีและบ้านห้วยจันทร์แดง เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน

 

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลสีวิเชียร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสีวิเชียร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง วิธีการไถกลบที่ถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อน โดยมี นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน นางสุภาพร กรแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ในนามประธานคณะกรรมการ ผู้จัดโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน ซึ่งมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้และถวายบังคม โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธี

 

วันนี้ (21พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านศรีเมือง ซึ่งจัดโดยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีวิเชียร ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนขุมชนศรีเมือง และเพื่อจัดทำเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง สำหรับปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านสีเมือง ที่ต้องการแก้ไข มี 3 ประเด็นคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโรคเรื้อรัง 3 การดูแลผู้สูงอายุและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก (เยี่ยมบ้าน) นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชาคม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำถุงที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง เก็บรวมรวมไว้ โดยทางเทศบาลจะประสานเอกชนมารับซื้อจากพื้นที่

 

วันนี้ (20พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านศรีบุญเรือง ซึ่งจัดโดยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีวิเชียร ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนขุมชนศรีบุญเรือง และเพื่อจัดทำเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง สำหรับปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านโนนทอง ที่ต้องการแก้ไข มี 3 ประเด็นคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโรคเรื้อรัง 3 การดูแลผู้สูงอายุและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก (เยี่ยมบ้าน) นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชาคม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำถุงที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง เก็บรวมรวมไว้ โดยทางเทศบาลจะประสานเอกชนมารับซื้อจากพื้นที่

 

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนทอง ซึ่งจัดโดยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีวิเชียร ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนขุมชนโนนทอง และเพื่อจัดทำเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง สำหรับปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านโนนทอง ที่ต้องการแก้ไข มี 3 ประเด็นคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโรคเรื้อรัง 3 การดูแลผู้สูงอายุ (เยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชาคม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำถุงที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง เก็บรวมรวมไว้ โดยทางเทศบาลจะประสานเอกชนมารับซื้อจากพื้นที่

 

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีวิเชียร จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านสีวิเชียร เพื่อเป็นการค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนขุมชนสีวิเชียร และเพื่อจัดทำเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง สำหรับปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านสีวิเชียร ที่ต้องการแก้ไข มี 3 ประเด็นคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโรคเรื้อรัง 3 ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชาคม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่ใช้แล้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำถุงที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง เก็บรวมรวมไว้ โดยทางเทศบาลจะประสานเอกชนมารับซื้อจากพื้นที่

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ