ข่าวกิจกรรม

       ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด บ.โนนทอง

      

       วันนี้ เวลา 09.30 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาประชาคม บ. โนนทอง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มเข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด ร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสีวิเชียร และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี

 

       อบจ.ศรีสะเกษ นำภาคประชาชน รุ่นที่ 1 ดูงาน หมู่บ้านไร้คลอง อ.น้ำยืน ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในชุมชน

      วันนี้ เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 คน ในการนี้ นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร ร่วมการต้อนรับในฐานะหน่วยงานที่ดูแลหมู่บ้านไร้คลอง

       สำหรับในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และระบบการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน ส่วนในช่วงบ่ายลงพื้นที่ หมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร เพื่อศึกษาฐานการเรียนรู้การจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

      มรภ.บุรีรัมย์ ดูงาน ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้งในชุมชน

      

       วันนี้ เวลา 10.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร มอบหมายให้ นายวันดี จันนุกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ต้อนรับ ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้นำชุมชน ที่เข้าศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านสุขภาวะชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านไร้คลอง” ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ บ้านนาสามัคคี เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นวิทยากร

 

      ทต. สีวิเชียร ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด

      

       วันนี้ เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาประชาคม บ. โนนเจริญศึกษา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มเข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด ร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลสีวิเชียร และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2210 กองกำลังสุรนารี

 

       โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

      

       วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย การให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียร

 

       นายกฯ สีวิเชียร นำทีม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ริมถนน

      วันนี้ เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานเปิดงาน Big Cleaning Day บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 2248 จากหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ถึง เขตสิ้นสุดเขตเทศบาลฯ (บ้านซำหวาย) โดยมีนายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง มาร่วมกิจกรรม จัดเก็บขยะริมทาง ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้พื้นที่บริเวณริมถนนสองข้างทางเกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น

       นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากเจ้าของอาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมถนน ให้ช่วยกันดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเอง

 

       พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

      

       เช้าวันนี้ เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร แก่นายอัมรินทร์ หอมหวน เกษตรกร หมู่3 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ นำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดี ปลอดภัย เพื่อให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงทางอาหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วย กอ.รมน.จ.อุบลฯ เป็นผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาแจกจ่ายให้กับเกษตรและราษฎรผู้ได้รับพระราชทาน

 

       ร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก

       คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมโครงการ"บ้านทองศิลาทรัพย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"

       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร นายประเวท นนท์พันธุกุล ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายหมื่น สะนัย ที่ปรึกษานายกฯ และนายชาญชัย อักโข ปลัดเทศบาล เข้าร่วมร่วมโครงการบ้านทองศิลาทรัพย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงโม่บ้านทองศิลาทรัพย์และแปรงประทานบัตรที่ 31885/16067 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ในพิธี

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ