Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนทอง บ้านศรีบุณเรือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนทอง บ้านศรีบุณเรือง รวมวงเงินงบประมาณ 1,055,000 บาท -.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท -.

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบ้านคำข่า และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยแก้ว บ้านหนองหญ้าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบ้านคำข่า และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยแก้ว บ้านหนองหญ้าช้าง วงเงินงบประมาณ 2,382,000 บาท -.

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3