Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 12

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 12 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นเงิน 106,000 บาท