Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการที่จะนำเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนายก

เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนายก ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 1

อ่านเพิ่มเติม...

นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชมช่องอานม้า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชมด่านชายแดนชั่วคราว ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดยนายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลสีวิเชียร ต้อนรับคณะ ผบ.มทบ.22 ซึ่งมาตรวจเยี่ยม ในเขตพื้นที่ตำบลสีวิเชียร ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะ ผบ.มทบ.22 ซึ่งมาตรวจเยี่ยม ในเขตพื้นที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาทกับชาวบ้าน บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมทำบุญตักบาทกับชาวบ้าน บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 16 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลสีวิเชิยรได้รับเกียตจากท่านนายอำเภอพร้อมคุณนายมาปล่อยปลาที่ห้วยวังใหญ่

วันที่ 13 เมษายน 2558 เทศบาลสีวิเชิยรได้รับเกียตจากท่านนายอำเภอพร้อมคุณนายมาปล่อยปลาที่ห้วยวังใหญ่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2558

วันที่10 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร นำโดย นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปี 2558 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวัน อ.ส.ม เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้จัดกิจกรรมวัน อ.ส.ม เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...