Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ผู้บริหารส่วนราชการ
     
 
 
 
นายปัญญา สะนัย
 
 
รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล
 
     
ผู้อำนวยการกองงานเทศบาล
     
 
นายสำเริง แก้วคำสอน
 
นางชุติกาญจน์ สาทะ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายยุทธพงษ์ ปราบชมภู
 
นางสุดารัตน์ คำคูณ
หัวหน้าส่วนโยธา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยกองการศึกษา