Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

     เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการเดินทางในช่วงปีใหม่ จึงขอความร่ามมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเพื่นที่ ได้พิจารณาสนับสนุนและร่วมดำเนินการ กับตำรวจในเขตพื้นที่บังคับใช้กฎหมายจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ อย่างเคร่งครัดด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลสีวิเชียร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จำนวน 6 ตำแหน่ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ซึ่งประกอบด้วย ประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรูไนดารุสลาม และเวียดนาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557-2558

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557-2558

อ่านเพิ่มเติม...

การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอประกาศให้ผู้สนูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอประกาศให้ผู้สนูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

แผนสามปี (2558-2560) เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...