Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558

    ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งบัญชีรายละเอียด รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมจ่ายไปพรางก่อน เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดโอนงบดังกล่าวกลับคืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) และ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้)

    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อปฎิบัติแนวทางการการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ Smart Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมครูและสถานศึกษาต่างๆ จึงได้จัดให้มีการประชุมฯ ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2558 ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จึงได้ขอความร่วมมื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอณุญาติ ตามเห็นสมควร

อ่านเพิ่มเติม...

การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online

      ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดชื่อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMIS Wed Online ทางกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า ขณะนี้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ แต่สามารถบันทึกได้เฉพาะใบสั่งชื่อที่บันทึกผ่าน GFMIS Wed Online ทั่งนี้จึงได้พัฒนาให้รองรับการบันทึกตรวจรับงานได้โดยผ่านทาง GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Wed Online เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวได้ดยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

     เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการเดินทางในช่วงปีใหม่ จึงขอความร่ามมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเพื่นที่ ได้พิจารณาสนับสนุนและร่วมดำเนินการ กับตำรวจในเขตพื้นที่บังคับใช้กฎหมายจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ อย่างเคร่งครัดด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลสีวิเชียร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จำนวน 6 ตำแหน่ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ซึ่งประกอบด้วย ประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรูไนดารุสลาม และเวียดนาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557-2558

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557-2558

อ่านเพิ่มเติม...

การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอประกาศให้ผู้สนูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...