Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอประกาศให้ผู้สนูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

แผนสามปี (2558-2560) เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในโอกาสเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "เทศบาลตำบลสีวิเชียร

ประกาศจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "เทศบาลตำบลสีวิเชียร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3