Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online

Share

      ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดชื่อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMIS Wed Online ทางกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า ขณะนี้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ แต่สามารถบันทึกได้เฉพาะใบสั่งชื่อที่บันทึกผ่าน GFMIS Wed Online ทั่งนี้จึงได้พัฒนาให้รองรับการบันทึกตรวจรับงานได้โดยผ่านทาง GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Wed Online เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวได้ดยิ่งขึ้น