Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานเข้าในระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)ร่วม 8 ด้านนั้น ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อที่จะได้ทำให้เป็นปัจุปันและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นให้บบันทึกให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

    ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อนถิ่นจึงส่ง แบบ ผส.1 และ แบบ พก.2 มาให้จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมโดยให้ใช้เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แทน

    สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบีรน ผู้มีสิทธิรับเบื้อยังชีพและเบื้อคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะจัดให้มีการลงทะเบียนคนพิการและเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลง หรือยังไท่เคยลงมาก่อนสำหรับผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พศ.2560 รวมทั้งผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อให้กรมส่งเสริมรายงานยอดต่อไป

    ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งบัญชีรายละเอียด รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมจ่ายไปพรางก่อน เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว กรมส่งเสริมการปกคริงส่วนท้องถิ่นจะจัดโอนงบดังกล่าวกลับคืนต่อไป

   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อปฎิบัติแนวทางการการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ Smart Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมครูและสถานศึกษาต่างๆ จึงได้จัดให้มีการประชุมฯ ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2558 ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จึงได้ขอความร่วมมื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอณุญาติ ตามเห็นสมควร

     ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดชื่อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMIS Wed Online ทางกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า ขณะนี้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ แต่สามารถบันทึกได้เฉพาะใบสั่งชื่อที่บันทึกผ่าน GFMIS Wed Online ทั่งนี้จึงได้พัฒนาให้รองรับการบันทึกตรวจรับงานได้โดยผ่านทาง GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Wed Online เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวได้ดยิ่งขึ้น

     เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการเดินทางในช่วงปีใหม่ จึงขอความร่ามมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ยในเขตเพื่นที่ ได้พิจารณาสนับสนุนและร่วมดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย

ด้วยเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จำนวน 6 ตำแหน่ง

หากพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการท่านใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ไปยืนคำร้องฯ พร้อมแนบสำเนาประวัติ,หนังสือยินยอมโอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติ ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลสีวิเชียร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-252-937

เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประจำปีงบประมาณ 2557

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสีวิเชียร จึงขอประกาศให้ผู้สนูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ได้กำหนดไว้

 
 
Powered by Phoca Download