วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียร เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลสีวิเชียร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“ชุมชนเข้มแข็ง เส้นทางคมนาคมดี ระบบบริการสาธารณูปโภคทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้

ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ยึดหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
 6. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    

 1. เส้นทางคมนาคมมีสภาพดี ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
 2. ประชาชนมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพ
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูปัญญาท้องถิ่น
 4. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และแหล่งน้ำธรรมชาติ
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูริปัญญาท้องถิ่น
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสีวิเชียร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ